Text Size
   
Feb 26
Friday
English Croatian Serbian Slovak Slovenian

Did God Allow Noah To Eat Meat?

The passage of Genesis 9:2-4 was the subject of great debate and controversy. After years of study and research and virtually leaving no stone unturned on the subject, to date I have not read a commentary on the passage which is worthy of a serious consideration. Generally it is argued that here we have the first biblical passage where God explicitly told Noah that he may kill any animal he wanted to in order to eat its flesh. Even vegetarians who abhor meat eating and who practice vegetarianism on ethical grounds admit that here we are faced with a biblical text which clearly sanctions the killing of animals and eating of their flesh. All they can say is that due to the fallen and corrupt nature of humanity God gave a “concession” concerning meat diet but it was not His ideal as in Genesis 1:30 where God ideally prescribed a completely vegetarian diet. But nothing can be further from the truth.
 

Main Menu

Who's Online

We have 17 guests and 2 members online

Did Jesus Eat Fish?

 There is only one passage in the whole of the New Testament where it is explicitly and specifically said that Jesus actually ate meat. If this text is true and genuine and in fact inspired by the Holy Spirit, then it would follow that Jesus was not and could not have been a vegetarian. But if on the other hand it can be satisfactorily demonstrated that this passage in Luke 24 is actually a forgery, then it follows that Jesus must have been a vegetarian, since a lying hand felt a need to insert a lying passage in order to portray Jesus as a carnivorous being.

Korupcija Sinoptickih Jevandjelja Part 1 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 19 August 2014 06:09

Crkva tvrdi da su èetiri jevandjelja inspirisana Duhom svetim i da je sam Bog autor njih i da su ona srce Novoga Zaveta. Ali nameæe se pitanje: zašto baš èetiri a ne samo jedno? Pavle u Efescima 4:5-6 istièe da je "jedno tijelo, jedan duh, jedan Gospod, jedna vjera, jedno krštenje, jedan Bog" i dakle logièno po ovome sledi da bi trebalo biti i jedno jevandjelje a ne èetiri.

Ali Luka jasno pokazuje da originalno nije bilo samo èetiri jevanjdelja veæ da su mnogi pisali o onim stvarima koje su se dogodile medju vernicima i sledbenicima Isusovim baš onako kako im je bilo predato od oèevidaca. U samom poèetku svog jevandjelja koje je pisao Teofilu, a ne nama, on istièe sledeæe:

"Buduæi da mnogi poèeše opisivati dogadjaje koji se ispuniše medju nama, kao što nam predaše koji isprva sami vidješe i sluge rijeèi biše: namislih i ja, ispitavši sve od poèetka, po redu pisati tebi, èestiti Teofile, da poznaš temelj onijeh rijeèi kojima si se nauèio."

Mnogo je reèeno u ovome tekstu ali malo je onih koji su to zapazili. Luka jasno kaže da su mnogi opisali dogadjaje i dakle život i misiju Hristovu onako kako su to primili od oèevidaca i onih koji su bili sa Isusom. Gde su svi ovi spisi ili pak jevandjelja koja su ovi mnogi napisali? To je prvo pitanje koje se nameæe i zašto i ova jevandjelja nisu u kanonskoj bibliji? Ali drugo pitanje se nameæe i ovo pitanje je mnogo ozbiljnije priorde: zašto Luka nije dao ova jevandjelja ili bar jedno od ovih jevandjelja Teofilu veæ je odluèio da napiše svoju verziju Isusovog života? Teofil je po svoj prilici bio neki politièar jer ga Luka, buduæi da je sam doktor, oslovljava "èestiti" - titulom koja pripada nekom velikanu. Ispada da Luka nije bio impresiran ovim jevandjeljima i zato ih nije dao Teofilu.

Ako je Lukina verzija taèna i ako je on opisao stvarne istorijske dogadjaje i sve onako kako se sve dogodilo i šta je sve Isus uèio i govorio, onda drugi jevandjelisti su ne taèni i lažni. Kada ovo kažem ja sam svestan da mnogi pokušavaju da opravdaju èetiri verzije jevandjelja time što žele reæi da je svaki jevandjelista opisao stvari na svoj naèin i sa svoga stava gledišta. Nije problem u tome jer i TV kanali opišu neki dogadjaj na svoj naèin, ali ne može jedan kanal reæi da je predsednik Obama posetio Kinu a drugi Nemaèku ako govore o istoj poseti koja se dogodila istoga vremena. Dakle jevandjelisti naravno moraju opisati dogadjaje na svoj naèin i svojim stilom pisanja ali moraju uvek reæi istinu i samo ono što se dogodilo i kako je bilo i nikada ne smeju namerno sakriti nešto ili slagati u procesu da bi opravdali sebe ili nekoga koga žele. Ovo je istina, pogotovo ako je Duh sveti inspirisao jevandjeliste kao što to Crkva tvrdi.

Pokazaæu u ovoj knjizi da je ne moguæe verovati i prihvatiti sve èetiri verzije jevandjelja ako je èovek iskren i ako zaista želi da zna stvarne istorijske dogadjaje i šta je sve Isus uèio i radio za vreme svoje misije. Ako se baziramo samo na èetiri jevandjelja Novoga Zaveta onda nam je ne moguæe znati i ustanoviti mnogo stvari. Matej na primer jasno kaže da se Isus rodio u Vitlejemu i da njegovi roditelji nisu živeli u Nazaretu i da su se nastanili u Nazaretu tek po povratku iz Egipta. Matej kaže da su roditelji Isusovi pobegli sa njim u Egipat da bi saèuvali Isusa u životu pošto je Irod dao zapovest da se pogube sva deca u Vitlejemu i okolini ispod dve godine starosti. On istièe da su se roditelji posle smrti Iroda vratili iz Egipta ali da se nisu vratili u svoje bivše mesto prebivanja koje je bilo u Judeji veæ u Nazaret Galileje i da se to dogodilo da bi se ispunila proroèanstva koja su predvidela da æe se Isus nazvati nazareæaninom. U Mateju 2: 19-23 èitamo:

"A po smrti Irodovoj, gle, andjeo Gospodnji u snu javi se Josifu u Misiru. I reèe: ustani, i uzmi dijete i mater njegovu i idi u zemlju Izrailjevu; jer su izumrli koji su tražili dušu djetinju. I on ustavši, uze dijete i mater njegovu, i dodje u zemlju Izrailjevu. Ali èuvši da Arhelaj caruje u Judeji mjesto Iroda oca svojega, poboja se onamo iæi; nego primivši u snu zapovijest, otide u krajeve Galilejske. I došavši onamo, namjesti se u gradu koji se zove Nazaret, da se zbude kao što su kazali proroci da æe se Nazareæanin prozvati."

Dakle Matej jasno pokazuje da se Isus rodio u Judeji i da su Josif i Marija živeli u Judeji i da su iz Judeje otišli u Misir i da su se nastanili u Galileji i mestu Nazaretu tek posle povratka iz Egipta. Ali Lukina verzija daje sasvin drugaèiju informaciju i Luka kaže da su Josif i Marija veæ živeli u Nazaretu još pre nego što je Marija zatrudnila sa Isusom. Luka pokazuje da se Gavrilo u stvari i javio Mariji u Nazaretu i da joj je u Nazaretu rekao da æe zatrudniti. O ovome èitamo u Luki 1:26-27 sledeæe:

"A u šesti mjesec posla Bog andjela Gavrila u grad Galilejski po imenu Nazaret k djevojci isprošenoj za muža, po imenu Josifa iz doma Davidova; i djevojci bješe ime Marija."

Dakle Luka jasno kaže da je Marija veæ živela u Nazaretu i da se Gavrilo njoj i javio u Galileji a ne Judeji. Luka jasno pokazuje da je i Josif bio nazareæanin i da je živeo u Nazaretu pre nego što se Gavrilo javio Mariji. Luka kaže da kada je bio prepis ili cenzus stanovništva da je Josif krenuo sa trudnom Marijom iz Nazareta u Vitlejem i Judeju:

"Tada podje i Josif iz Galileje iz grada Nazareta u Judeju u grad Davidov koji se zvaše Vitlejem."

Matej kaže da su Josif i Marija pobegli u Egipat da Isus nebi bio ubijen od Iroda dok po verziji Lukinoj oni nisu ni otišli u Egipat veæ èetiri nedelje posle rodjena Isusa Marija i Josif sa Isusom su otišli u hram Jerusalima gde je Irod vladao da bi prineli žrtvu za oèišæenje posle porodjaja i da su se vratili po obavljenom poslu u Nazaret svoj grad:

"I kad svršiše sve po zakonu Gospodnjemu, vratiše se u Galileju u grad svoj Nazaret" [Luka 2:39].

Dakle nameæe se pitanje: ko je bio inspirisan dok je pisao, Matej ili Luka? Takodje želim da mi svi oni koji tvrde da je biblija bez mane i da je svaka reè u njoj nadahnuta Duhom svetim kažu koji od dvojice jevandjelista daje taèan podatak i da li su Josif i Marija živeli u Nazaretu pre rodjenja Hrista ili su se nastanili u Nazaret tek po povratku iz Egipta? Fer pitanje ali odgovor se ne može dati bez da se jedna od ovih verzija ne ignoriše i odbaci.

Sinoptièka jevandjelja pokazuju da je Isus poèeo svoju misiju i propovedanje tek posle hapšenja Jovana Krstitelja. Marko specifièno istièe da je Krstitelj bio baèen u tamnicu i posle toga je Isus poèeo propovedati jevandjelje:

"I pošto predadoše Jovana, dodje Isus u Galileju propovedajuæi jevandjelje o carstvu Božijemu" [Marko 1:14].

Krstitelj je bio uhapšen pre poèetka Isusove misije i bio je baèen u tamnicu. Jovan u svojem jevandjelju daje drugaèiju verziju. On pokazuje da su Isus i Krstitelj uèili, propovedali i krštavali narod u isto vreme i da nisu bili zajedno i da je èak i raspra bila izmedju Krstiteljevih uèenika i sledbenika i Isusovih uèenika. Jovan pokazuje da Krstitelj nije postao Isusov uèenik veæ da je nastavio svoju misiju nezavisno od Isusa i da je Isus uzeo neke od Krstiteljevih uèenika. Jovan jasno kaže da je Krstitelj krstio Isusa u Jordanu ali se on ne slaže da odmah posle krštenja u Jordanu je Duh odveo Isusa u pustinju na kušanje èetrdeset dana veæ tvrdi da se Isus sutradan vratio na Jordan i da ga je Krstitelj sagledao i pred dva svoja uèenika rekao da je Isus "jagnje Božije."

Jedan od uèenika je bio Petrov brat Andrija. Jovan kaže da su oba uèenika otišla sa Hristom i da su bili sa njim. On takodje istièe da je Andrija prvo našao Petra svoga brata i da ga je doveo Isusu i da je Isus rekao da æe Simon biti prozvat Petrom, što na grèkom znaèi stena. Sledeæega dana je Isus pozvao Filipa i ovaj je našao Natanaila i doveo ga Isusu. Tri dana posle svog krštenja Isus je bio na svadbi u Kani Galilejskoj. Ova izjava Jovana se nikako ne može uskladiti sa Matejem i Markom jer oni tvrde da je Isus pozvao Andriju i Petra u isto vreme dok su bacali mrežu u more Galilejsko. Oni su odmah ostavili mreže i sledili ga. Malo dalje od njih je video Jovana i Jakova kako krpe mreže sa ocem i njih je pozvao i oni su ga sledili. Kušanje Isusa se nikako ne može hronološki ubaciti u tekst Jovana. Dakle i ovde postoji velika deskrepcija. Ako se prihvati verzija Jovana onda se mora odbaciti verzija Mateja i Marka. Sinoptièka jevandjelja jasno pokazuju da je Isus propovedao jevandjelje samo po Galileji i okolnim teritorijama i da tokom cele svoje misije nogom nije kroèio u Judeju i Jerusalim sve dok nije ujahao u Jerusalim na magarcu. Jovan daje sasvim drugaèiju verziju. Jovan pokazuje da je Isus proveo više vremena u Jerusalimu i hramu nego li pak u Galileji. Ko je pažljivo èitao sinoptièka jevandjelja mogao je videti da Isus nikada nije otišao u Judeju i da nije posetio hram niti praznovao pashu tokom svoje misije sve dok to nije uradio pred samo raspeæe. Jovan pokazuje da je Isus svetkovao više nego jednu pashu i da je praznovao i druge praznike i festivale u Jerusalimu. On istièe da je Isus ujahao u Jerusalim na sam poèetak svoje misije i da je otišao u hram i napravio rusvaj dok sinoptièka jevandjelja jasno pokazuju da se to dogodilo pred samo raspeæe i da je to bio glavni razlog zašto je i bio uhapšen. Jovan istièe da je Isus iscelio hromog kraj banje Vitezde i da je otvorio oèi èoveku koji je bio rodjen slep i da mu je rekao da se umije u Siloamu. Ovo jevandjelje isto istièe da je Isus pobegao iz Judeje jer su ga Jevreji hteli kamenovati i da se onda vratio da bi vaskrsao Lazara. Ali sve se ovo mora odbaciti kao ne istina ako se prihvati testimonija sinoptièkih jevandjelja jer ona jasno pokazuju da Isus nije bio u Jerusalimu i da nije uèio u hramu svakoga dana i noæio na Maslinskoj Gori kao što to Jovan kaže. Sinoptièka jevandjelja jasno pokazuju da je Isus narodu govorio u prièama i da im ništa jasno i otkriveno nije govorio dok je samo svojim uèenicima govorio jasno. Isus je rekao da ne smeju drugi znati tajne carstva veæ se njima sve u zagonetki propoveda:

"...i uèaše ih u prièama mnogo...a kad osta sam, zapitaše ga koji bijahu s njim i sa dvanaestoricom za ovu prièu. I reèe im: vama je dano da znate tajne carstva Božijega, a onima napolju sve u prièama biva; da oèima gledaju i da ne vide, i da ušima slušaju i da ne razumiju; da se kako ne obrate i da im se oproste grijesi" [Marko 4:2,10-12].

Sinoptièka jevandjelja su prepuna prièa dok u jevandjelju Jovanovom ne postoji ni jedna prièa. U ovom jevandjelju Isus sve govori javno i svima i ništa ne krije i ništa ne kaže u prièi veæ se upušta u duge teološke razgovore i otkriva teološke tajne javno svima u Jerusalimu. U sinoptièkim jevandjeljima Isus je zabranio onima koje je iscelio da javno govore ko je on i da ih je iscelio. On je èak i Petru i uèenicima zabranio da bilo kome kažu da je on mesija i sin Božiji. Zabranio je i demonima koji su vikali na sav glas da je on sin Božiji da to govore i rekao im je da umuknu i da ga ne odaju. Ali u jevandjelju Jovanovom Isus daje sedam znakova ili èuda da bi dokazao svima ko je i u ovom jevandjelju Isus neprestano svima javno govori ko je on i da je sišao sa neba i da je mesija i da je sin Božiji. U sinoptièkim jevandjeljima reè apostol se pojavljuje kada je reè o Isusovim uèenicima i to je titula koja deli Dvanaestoricu od drugih uèenika dok u jevandjelju Jovanovom ova se reè nikada ne koristi veæ jednostavno reè uèenik.

Po svedoèanstvu Matejevog jevandjelja Isus je zabranio svojim uèenicima da propovedaju jevandjelje Samarjanima i zabranio im je da ulaze u njihove gradove i sela. Matejevo jevandjelje pokazuje da èak i kada je Isus išao u Jerusalim pred samo raspeæe, nije hteo iæi preèim putem preko Samarije veæ je išao okolnim putem preko Jordana da nebi prošao kroz Samariju. Jovanovo jevandjelje daje suprotnu verziju. Ovde se vidi da je Isus išao kroz Samariju i da je tražio vode od žene samarjanke kod studenca koji je Jakov iskopao. Takodje Jovan kaže da je otkrio samarjanki da je on mesija koji je trebao doæi i da je ostao kod Samarjana dva dana i da ih je uèio jevandjelje. Ko je taèan, Matej ili Jovan?

Sinoptièka jevandjelja pokazuju da je Isus održao zadnju veèeru na prvi dan presnih hlebova i da je sledeæeg jutra u devet èasova bio razapet. Jovanovo jevandjelje pokazuje da je Isus održao poslednju veèeru sa uèenicima dan ranije i da je još uvek bio u Pilatovoj sudnici u podne. Sinoptièka jevandjelja pokazuju da se Isus molio Ocu da bi ga èaša raspeæa mimoišla. Ona pokazuju da je bio u borbi molenja i da je plakao i da su mu kapi znoja bile kao kapi krvi. Njegova želja je bila da ne bude razapet ali je ostavio da bude kako Otac odluèi. Jovan ovu molitvu ne pominje i èak naprotiv pokazuje da Isusu nije padalo na pamet da se moli jer je bio svestan da je zbog toga došao sa neba. Rekao je da mu je duša žalosna do smrti ali da se ne æe moliti Ocu da ga saèuva od èasa smrti jer je došao na svet zbog tog èasa.

Sinoptièka jevandjelja pokazuju da žene nisu imale vremena da pomažu Isusa mirisima po jevrejskom obièaju sahranjivanja i da su kupile i pripremile mirise i da su to donele prvoga dana nedelje ujutru rano da bi ga pomazale. Jovanovo jevandjelje pokazuje da je Marija bila na grobu u prvi dan nedelje rano i da nije imala mirise sa sobom jer nije bilo potrebno po verziji Jovana pošto su Isusa Josif i Nikodim sahranili po obièaju jevrejskom i da su ga pomazali sa trista litara smirne i aloja. Jovan kaže da se Isus javio uèenicima uveèe u prvi dan nedelje i dakle dana kada je vaskrsao i da tog veèera Toma nije bio prisutan. On kaže da nije verovao drugim uèenicima da je Isus živ i da im se javio i da ne æe verovati sve dok ga ne vidi i njegove rane ne opipa. On kaže da se osam dana kasnije Isus ponovo javio uèenicima i da je tada i Toma bio prisutan i da mu je Isus pokazao rane na rukama i nogama i rekao da ih opipa. Jovan kaže da mu se Toma tada poklonio i rekao mu da je on njegov Bog i Gospod. Ali sve ovo ne može biti istorijski dogadjaj ako prihvatimo testimoniju sinoptièkih jevandjelja. U stvari sinoptièka jevandjelja ne kontradiktuju samo Jovana veæ i sebe. Originalno jevandjelje Markovo se završilo osmih stihom 16. glave i ostali stihovi su kasnije dodati. Osmi stih kaže da žene nisu nikome ništa rekle i da je Isus živ jer su se plašile. Onda deveti stih kaže da se Isus prvo javio Mariji i da ona nije otišla kod Petra i uèenika kojega Isus ljubljaše veæ da je rekla apostolima koji su plakali i ridali i da oni joj nisu verovali. Po ovoj verziji Petar nije otrèao na grob kao po verziji Jovana veæ jednostavno nije verovao da je Isus živ. Onda se javio dvojici u drugom oblièju i da su ovi javili apostolima ali oni i njima nisu verovali. Na kraju se javio jedanaestorici:

"A najposlije javi se kad njih JEDANAESTORICA bijahu za trpezom, i prekori ih za njihovo nevjerje i tvrdju srca što ne vjerovaše onima koji su ga videli da je ustao."

Dakle ovde nam je reèeno da se Isus javio jedanaestorici i da ih je sve ukorio za neverstvo a ne samo Tomu. Ovo takodje pokazuje da je Toma bio prisutan pošto ih je bilo JEDANAEST. Ali ovi dodatni stihovi Marka kontradiktuju raniju verziju Marka jer ta ranija verzija pokazuje da se Isus nije javio uèenicima toga veèera i dakle u nedelju uveèe u Jerusalimu veæ da se prvi put javio apostolima u Galileji a ne Jerusalimu. Marko kaže da je Isus za vreme tajne veèere rekao apostolima da æe po svom vaskrsenju otiæi u Galileju i da æe ga tamo videti:

"Ali po vaskrsenju svojemu ja idem pred vama u Galileju" [Marko 14:28.]

U Marku 16:7 èitamo:

"Nego idite kažite uèenicima njegovijem i Petru da pred vama otide u Galileju: tamo æe te ga vidjeti, kao što vam reèe."

Dakle Marko svedoèi da su ga apostoli videli u Galileji a ne u Judeji i Jerusalimu. Matej još jasnije pokazuje da se Isus nije mogao javiti apostolima u Jerusalimu u nedelju uveèe. Matej isto navodi reèi Hrista koje je rekao za vreme tajne veèere i da æe po svom vaskrsenju otiæi u Galileju [Matej 26:32.] Matej kaže da je andjeo na grobu rekao ženama sledeæe:

"ne bojte se vi; jer znam da Isusa raspetoga tražite. Nije ovdje: jer ustade kao što je kazao. Hodite da vidite mjesto gdje je ležao Gospod. Pa idite brže te kažite uèenicima njegovijem da je ustao iz mrtvijeh. I gle, on æe pred vama otiæi u Galileju; i tamo æe te ga vidjeti" [Matej 28:5-7.]

Matej kaže da se sam Isus javio ženama dok su išle da jave apostolima da je živ i da im je rekao da kažu uèenicima da idu u Galileju jer æe ga tamo videti:

"A kad idjahu da jave uèenicima njegovijem, i gle, srete ih Isus govoreæi: zdravo! A one pristupivši uhvatiše ga za noge njegove i pokloniše mu se. Tada reèe im Isus: ne bojte se; idite te javite braæi mojoj neka idu u Galileju; i tamo ce me vidjeti" [Matej 28:9-10.]

Uèenici su otišli u Galileju po instrukciji Hrista i tamo su ga prvi put videli:

"A JEDANAEST uèenika otidoše u Galileju u goru kuda im je kazao Isus. I kad ga vidješe, pokloniše mu se; a jedni posumnjaše" [28:16-17.]

Dakle Matej jasno kaže da su apostoli i dakle Toma sa njima otišli u Galileju i tamo prvi put videli Isusa po njegovom vaskrsenju. Ako je ovo istina onda je ono u Jovanovom jevandjelju laž i obratno. Luka takodje kontradiktuje Marka i Mateja jer on tvrdi da se Isus javio jedanaestorici u nedelju uveèe u Jerusalimu. Ali Luka kontradiktuje i Jovana jer on kaže da su JEDANAESTORICA bili prisutni te veèeri dok Jovan kaže da Toma nije bio prisutan.

Sada želim pokazati i dokazati da kanonska jevandjelja u našoj bibliji nisu napisana od strane Isusovih uèenika i da nisu inspirisana duhom Božijim i da su ova jevandjelja napisana posle smrti apostola. Tri nezavisna pisca nisu mogla da napišu sinoptièka jevandjelja u sadašnjem formatu jer ona sadrže i suviše istog nerativa a u isto vreme drže se principa, a to je da kada govore o istim dogadjajima u Isusovom životu Matej i Luka se ne smeju složiti niti isto reæi. Marko je stabilan i baza dok se druga dva jevandjelja ne slažu. Kada se Matej složi sa Markom onda Luka odstupa od istine da se nebi složio sa Metejem i kada se Luka složi sa Markom onda Matej odstupa od istine da se nebi složio sa Lukom.

Duh sveti nebi inspirisao Isusove uèenike da izopaèe istinu i da napišu kontradiktorne verzije jer je Bog istina. Molim èitaoca da pažljivo èita i da ne donese presudu pre nego što proèita moje argumente. Po principu sinoptièkih jevandjelja, dva pisca se uvek slože i kažu istu stvar dok treæi menja èinjenice da se jevandjelja Mateja i Luke nebi složila. Nije bitno da li je u pitanju sitnica ili važna doktrina, princip je uvek isti, jer se princip ne može promeniti.

Comments (0)Add Comment

Write comment

busy